Så gör man en namninsamling till folkinitiativ

av | okt 23, 2017

1 – Introduktion

Nu blir dags för den stora demokrati-showen. Efter att ha fixat allt det praktiska inför starten kommer nu Dagen med stort D. Dagen då ni anmäler – diarieför – ert folkinitiativ hos kommunen, kontaktar media och framförallt – börjar nå ut till medborgarna!

Att gå ut i offentligheten, övertyga andra och formellt få stöd av många – det är att göra skillnad. Det är också den stora utmanande uppgiften under den avgörande namninsamlingstiden. Det handlar om det demokratiska samtalet på gräsrotsnivå. Samtal på gator och torg, men lika ofta också bland kompisar och grannar. Ett samtal som idag lika naturligt också förs genom sociala medier, men där det formella stödet fortfarande behöver ges på papper och genom att ange sitt personnummer.

Anvisning
Nu gäller det att börja agera. Därför börjar fjärde träffen med att alla deltagare förbereder ett eget folkinitiativförslag och presenterar det för varandra. Sedan brainstormar ni olika möjligheter att samla in namnunderskrifter på och jobbar på, studerar de viktigaste aspekterna att tänka på i samband med en namninsamling och avslutar med en konkret uppgift att ta fram en egen namninsamlingskampanj.

Brainstorming
Det finns många sätt att samla in namnunderskrifter på. Dela in er i smågrupper och försök tillsammans i grupperna att under 20 minuter att komma på så många sätt som möjligt. Skriv upp de olika förslagen på olika lappar. Lägg sedan ut dem på golvet och ordna sedan lapparna i olika kategorier. Kategorierna kan vara i stil med namninsamling på gator och torg, sociala medier, grannar och släkt, annonsering och så vidare. Därefter ställer ni er upp intill den grupp av förslag som ni tror mest på och diskuterar därefter konkreta sätt och metoder för hur ni skulle vilja tillämpa namninsamlingsmetoden på. Det ni kommer fram till i smågrupperna redovisar ni sedan avslutningsvis för alla.

Att tänka på
Namninsamlingsprocessen har till följd av det förstärkta folkinitiativet reglerats på flera sätt. Krav på personnummer har införts, vilket gör att integritetsskyddsfrågorna har blivit viktigare. Dessutom finns det tydliga bestämmelser som ska knyta en medborgares stödförklaring till ett bestämt folkinitiativ, genom att förklaringen måste avges på ett särskilt formulär, samt inom en viss tidsperiod. För att kunna lyckas få ihop så många stödförklaringar från åtminstone 10% av de röstberättigade i en kommun eller ett landsting krävs det därför ett omfattande namninsamlingsarbete.

Utifrån de samlade erfarenheterna gäller det att lägga särskilt fokus på följande frågor i samband med namninsamlingen:

Uppgägget
Sex månader verkar vara en lång tid, men det går fort – tio procent av de röstberättigade är ett stort antal. Därför krävs det redan innan starten av namninsamlingen ett klart upplägg både när det gäller de praktiska frågorna. Vart ska ifyllda formulär skickas? Vem utför interna kontroller? Även de metodiska frågorna, som om det finns några samarbetspartners som förpliktar sig att delta i insamlingsarbetet, bör ha diskuterats.

Strategin
Beroende på folkinitiativets karaktär krävs det olika strategiska inriktningar. Om initiativet riktar sig mot ett fattat beslut i fullmäktige och samtidigt bärs upp av breda folkliga protester, då gäller det att rivstarta på bred front med många möjligheter att kunna stödja initiativet. Men om folkinitiativet tar upp en helt ny idé och informationsarbetet måste byggas upp först, då kanske huvudinsatsen med att samla in underskrifter läggs mera på den andra hälften av insamlingsperioden

Säkerheten
När det är val tar kommunens valnämnd hand om alla moment i röstningsprocessen, men vid ett folkinitiativ ligger mycket ansvar på initiativtagarna. Det är de som ska säkerställa att de avgivna stödförklaringarna hanteras på ett sätt som säkerställer den personliga integriteten och möjliggör verifieringen av stödpersonerna. Därför behövs det särskilda säkerhetsrutiner under namninsamlingstiden, så att inte namn med personnummer kommer på avvägar och riskerar att missbrukas.

Samtalet
Det finns erfarenheter som visar att det krävs tio gånger så många samtalsförsök som antal namnunderskrifter för ett giltigt folkinitiativ. Det hänger ihop med att kanske bara varannan person som tillfrågas, kontaktas eller nås initialt är villigt att lyssna eller överhuvudtaget har ett intresse av frågan. Sedan är det kanske åter just varannan av dessa personer som samtycker i frågeställningen och problemlösningsförslaget. Slutligen återstår kanske än en gång endast varannan som är villig att skriva på. Så det betyder att ni behöver nå ut till tio personer för att i slutändan få en enda stödförklaring.

Det förstärkta folkinitiativets regelverk anger endast tiden för namninsamlingen, inte var, av vem och hur alla dessa stödförklaringar ska fås ihop. Allt detta hänger på initiativtagarna och deras stödnätverk och partners. Tänk då helt enkelt på att varje person i din omgivning kan vara en möjlig stödjare – även din allra jobbigaste granne!

2 – Formulär för namninsamling

Här nedan kan ni ladda ner färdiga mallar för namnformulär. Ni behöver fylla i information i rutorna med information som är specifikt för ert projekt. Se instruktioner längre ner.

Länkar för nedladdning av mallar för tomma namnlistor:
Det finns fyra olika typer av namnlistor att skriva ut:

A – En tom namnlista med plats för 12 namn. 

B – Ett formulär där endast en enda person skriver på.
Denna är bra för de som är oroliga att deras personnummer ses av andra.

C- En lista som har postadress på baksidan. Den är till för att folk ska kunna ta tomma listor och samla namn själva, tex i sin familj, bland vänner eller i förening. Då kan de lätt vika ihop listan, tejpa och sätta på frimärke för att skicka den till initiativets arbetsgrupp.

D – Samma som C, men med plats för endast ett namn

Skriv in informationen om ert initiativ i mallen:

1 – Namn på initiativet i rubriken högst upp.

2 – Skriv in en kortfattad sammanfattning av initiativets frågeställning.
Exempel på formulering:
Nu görs en översiktsplan för vår kommuns framtid. Vi vill att planen ska få en bred demokratisk förankring och legitimitet genom en folkomröstning. En lämplig tidpunkt för folkomröstning om den nya översiktsplanen kan vara i samband med de allmänna valen den 14 september 2014. Folkinitiativet startades den 3 september 2013. Initiativet kommer avslutas senast inom 6 månader.

3 – Skriv in namnet på initiativet över underskrifterna.
“Jag stödjer folkinitiativet för . . . “

4 – Skriv in omröstningens olika svarsalternativ. De som ni
i projektgruppen kommer vara frågan som står på valsedlarna.

5 – Skriv in diarienummer – om det finns ett sådant.

6 – Fyll i er adress till hemsida om en sån finns.

7 – Fyll adress dit man kan skicka namnlistan efter den är ifylld.

8 – Fyll i kontaktuppgifter till arbetsgruppen/initiativkommitén.

3 – Tips för namninsamling

Ta vara på det personliga mötet
Blanketter som hänger obevakade på den lokala livsmedelsaffärens anslagstavla blir sällan uppmärksammade och ofta felaktigt ifyllda. Stå utanför affären i stället (helst iklädd folkinitiativets reflexväst eller liknande). Säg hej och njut av att träffa människor av alla slag och åsikter. Folk gillar i regel att det tas politiska initiativ av medborgarna själva.

Välj en plats med ett flöde av människor
Utanför livsmedelsaffärer, på gågator, marknader och vid köer till fotbollsmatcher är ofta utmärkta platser att erbjuda folk att skriva under folkinitiativ.

Använd de argument du själv känner dig bekväm med
Ta gärna fram allmänna råd, men undvik detaljerade instruktioner om hur folk ska övertalas eller bemötas av folkinitiativets namnsamlare. Var och en har sina egna skäl och övertygelser. Använd dem som står just dig närmast.

Respektera personlig integritet
En del är känsliga för att visa sina personuppgifter. Därför är det bra om det, vid sidan av de vanliga listorna, finns tillgång till blanketter med plats för endast ett namn. Det är bra för dem som inte vill skylta med namn och personnummer. Ytterligare en variant är att ha listor med förtryckt adress på baksidan av pappret. Då kan man lätt tejpa igen, sätta på frimärke och posta.

Dela ut tomma listor
Lägg ut listor i butiker, arbetsplatser, i föreningslokaler, och andra ställen där det finns folk.

Starta Facebookgrupp och evenemang
Med en Facebookgrupp går det att organisera initiativkommitténs arbete och tala om var det finns namnlistor att skriva under. Ni kan också skapa ett Facebookevent för själva insamlingen, det vill säga en separat sida där ni meddelar tider och platser där ni står och samlar in namn. En smart finess är att om ni byter datum och tid på eventet skickas notifikationer till alla som klickat intresse. Det gör att ni kan använda samma eventsida för flera insamlingstillfällen och samtidigt växer gruppen av intresserade.
Länk: Så här startar man ett Facebookevent 

Gör en logotyp för initiativet.
Att ha en tydligt och enhetligt namn gör att ni upplevs som seriösa, ambitiösa och menar allvar.

Gör en slogan
En slogan förtydligar vad det är ni vill, själva kärnan i frågan. Använd gärna en formulering som  belyser kärnproblemet.

Gör skyltar och banderoller
Använd allt som går att använda. Masonitskivor är bra att klistra upp affischer på. Använd tapetlim. Fäst med buntband. Ta kontakt med lokala tryckeriet. Fråga om de kan sponsra er.

Bär gula varselvästar
Att synas är viktigt. Enkla gula varselvästar gör att ni syns och signalerar att det är ett projekt som pågår. Det upplevs också som att gruppen är seriös och välorganiserad.

Frågor och funderingar?
Har ni själva tips på hur man kan förbättra namninsamlingen?
Tveka inte att kontakta oss. Mejla på info@folkinitiativ.se 
eller ring 076-848 73 38.