Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/norther5/folkinitiativ.se/folkinitiativ/plugins/mailpoet/vendor/cerdic/css-tidy/class.csstidy.php on line 886

Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/norther5/folkinitiativ.se/folkinitiativ/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 5621
Demokratidagen 2016 | Folkinitiativ.se

Demokratidagen 2016

På väg mot en yngre, digitalare och mera direkt demokrati

Temadag: 120 aktiva medborgare, experter, forskare, journalister, tjänstemän och demokratiutvecklare från Sverige och andra länder samlades den 15 september i Europahuset i Stockholm. Under rubriken ”mot en starkare demokrati” presenterades, diskuterades och vaskades en rad demokratipolitiska reformförslag fram, som nu ska skickas till kultur- och demokratiministern Alice Bah Kuhnke.

”Demokrati är deltagande”, slog Internationella IDEA:s generalsekreterare, förre belgiske statsministern Yves Leterme fast under sitt inledningsanförande på Europahuset. På inbjudan av EU-kommissions representation i Sverige, Demokratiskolan, Schweiziska Ambassaden i Stockholm och IDEA genomfördes på internationella demokratidagen en temadag kring demokratins framtid.

Under tre fokus-seminarier kring globala, europeiska och svenska demokratifrågor analyserades först de stora utmaningar folkstyret står inför idag:

”Kunskapsnivån om EU som demokratiarena är allt annat än godkänt”, förklarade Maria Strömvik, docent i Statsvetenskap i Lund regeringens utredare ”EU på hemmaplan”, och specificerade: ”Endast en av tre lärare i statsvetenskap vet vilka lagstiftande institutioner det finns i EU”.

Olle Wästberg, som leder den stora svenska demokratiutredningen (”Låt flera forma framtiden”) betonade, att det finns få demokratiska länder i världen, där medborgarna får rösta så sällan som i Sverige: ”Idag känner endast 20% av svenskarna till hur de kan påverka mellan valen”, underströk Wästberg och presenterade en rad konkreta reformförslag på att göra den svenska demokratin mera tillgängligt och deltagande.

Med hjälp av en rad experter och sakkunniga från lokala, nationella och internationella myndigheter och institutioner arbetades sedan förslag fram för att stärka upp och vitalisera demokratin i framtiden. Med hjälp av modern digital teknik (webbsändning, sociala medier och omröstningsverktyg) möjliggjordes också ett deltagande för intressenter som inte kunde vara på plats i Europahuset.

Tio-i-topp lista på demokratireformer

Deltagarna på internationella demokratidagen enades slutligen kring en topp-i-tio-lista för angelägna demokratireformer, som härmed publiceras på arrangörernas webbsidor och lämnas över till demokratiministern. Där handläggs för närvarande alla remissvar på EU- och Sverige-demokratiutredningar. Något som så småningom ska resultera i en demokratiproposition till riksdagen förre nästa val, som äger rum i september 2018. Reformförslagen som hamnade i topp-tio-listan på internationella demokratidagen är följande:

1) Sänk rösträttsåldern till 16 år

Förslaget tar fasta på demokratiutredningens förslag om en försöksverksamhet i en rad kommuner till lokalvalen 2018 och 2022. Många deltagare på Europahuset ansåg att dagens valsystem ger för få tillfällen för unga medborgare att komma in
i det aktiva medborgarskapet.

2) Inför ett system med e-legitimation för alla

Med utgångspunkt i ett förslag från Sveriges Kommuner och Landsting tyckte deltagarna att ett sådant system skulle underlätta för att genomföra val, omröstningar och namninsamlingar på nätet på ett mer rättssäkert och effektivt sätt.

3) Stärk utbildningen kring aktivt medborgarskap i skolan

Det finns redan idag ett klart demokratiuppdrag för den svenska grund- och gymnasieskolan. Trots detta förfogar många yngre knappast över några kunskaper om hur de kan påverka i sin kommun, region, Sverige och Europa. Många deltagare prioriterade därför fram sådana förstärkningar.

4) Satsa på den deltagardemokratiska infrastrukturen

I många kommuner har möjligheterna för fysiska möten medborgare emellan minskats på senare år. Men det behövs flera sådana icke-kommersiella, ”neutrala” mötesplatser i ett samhälle med stor mångfald och stort behov av politiska samtal och möten.

5) Underlätta för bättre folkomröstningar

Direktdemokratiska inslag i den svenska demokratin – som tex medborgarinitiativ och folkomröstningar – har hittills varit ganska så undanskymda och hanterades ofta rätt dåligt. På internationella demokratidagen betonades därför behovet av bättre stöd, regelverk och hantering av medborgarbeslut i sakfrågor – i syfte att stärka sammanhållningen både lokalt och i hela landet.

6) Inför en ungdomskvot för valda församlingar

Som en uppföljning av det prioriterade förslaget på sänkt rösträttsålder ansåg många deltagare på internationella demokratidagen att yngre människors ställning i valda församlingar ska säkerställas genom en s k ”ungdomskvot”, jämförbart t ex med den aktuellt diskuterade könskvoteringen i börsnoterade bolag.

7) Stärk fritidspolitikernas ställning

Tusentals förtroendevalda sköter sina ofta mycket tidskrävande politiska uppdrag i dag under rätt så svåra förhållanden. Fritidspolitiker hotas ibland och arvoderas på en låg nivå. Därför är det idag svårt att rekrytera nya krafter. En strategi för förstärkning efterfrågades av många på demokratidagen.

8) Decentralisera den demokratiska infrastrukturen

Både i städer och på landsbygden samlas idag mycket av den politiska och administrativa infrastrukturen på centralt håll. Det försvagar demokratins legitimitet och funktionen för aktivt deltagande. Deltagarna efterfrågar därför åtgärder för att decentralisera servicepunkter som har bäring för aktiva medborgarskapet.

9) Tydligare spelregler för medborgardialoger

Att informera och konsultera medborgarna i viktiga och stora samhällsfrågor – som t ex en översiktsplan – tillhör idag vardagen. Men mycket ofta görs det utan en klar plan och strategi. Deltagarna vid demokratidagen vill prioritera behovet av tydligare och gemensamma spelregler.

10) Höja representativiteten i valda församlingar

Bland de aktiva förtroendevalda finns idag vissa grupper i samhället mycket överrepresenterade, medan andra nästan inte syns till. Det efterfrågas därför en tydligare strategi för att de folkvalda bättre ska spegla medborgarkåren i stort.

Här hittar program och webbsändningen från 2016:års internationella demokratidag:
http://www.europahuset.eu/index.asp