Demokratistöd – vision och målsättning

Folkinitativ.se är en liten organisation som arbetar med att ge stöd till alla som vill åstadkomma en folkomröstning i sin kommun. Vi arbetar utan vinstintresse och är politiskt, religiöst och ideologiskt neutrala. Vårt mål är att förbättra möjligheterna för invånarna att kunna delta och påverka politiken i Sveriges kommuner. Vi tror att det är väsentligt för en livskraftig demokrati.

Folkinitiativ.se är en del av folkbildningsorganisationen Demokratiskolan som i sin tur har ett aktivt samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.

Att öka kunskapen om folkinitiativ – Vad menar vi med det?

Folkinitiativ.se bidrar till att stärka den allmänna kunskapen om folkinitiativ och hur användningen av detta demokrativerktyg påverkar den lokala och regionala politiken i Sverige. Vi redovisar fakta och publicerar berättelser.

Att stärka kompetensen kring folkinitiativ – Hur går det till?

Kännedomen och kunskapen är fortfarande ganska låg vad gäller vilka verktyg och rättigheter som står till buds för vanliga medborgare. Det vill vi ändra på.

Vi stödjer användandet av folkinitiativ-verktyget i alla skeden, från idéstadium fram till implementering av ett färdigt folkomröstningsbeslut. Det finns mycket att tänka på och många fallgropar på vägen. Råd och stöd är vår kärnkompetens.

Att förbättra hanteringen av folkinitiativ – Varför behövs det?

Kommuner, regioner och landsting är ofta illa förberedda att hantera och ta emot ett folkinitiativ. Därför erbjuder de sällan god information till medborgarna om hur man startar och driver en folkomröstning. Vi hjälper myndigheterna att bli bättre och hantera inkommande folkinitiativ med den respekt de förtjänar och skapa  demokratiarenor för sina invånare

Vår vision

Vi har satt upp några konkreta mål med vår verksamhet. Tanken är att vi lagom till 10-årsjubileumet för lagen om det förstärkta folkinitiativet 2021 ska nå en mätbar förändring inom tre områden:

Mål 1
En större andel än idag av folkinitiativen ska uppfylla de grundläggande kraven

I dagsläget ligger nivån på cirka 50% av alla inlämnade initiativ. Målet är att uppnå 75% till år 2021.

Mål 2
En större andel av de inlämnade initiativen ska leda till folkomröstningar

Idag är det cirka 50% av alla inlämnade initiativ som uppfyller kraven. Målet är att nivån ska ligga runt 75 % år 2021.

Mål 3
En större andel av de avgjorda folkomröstningarna ska följas av ett likalydande beslut i fullmäktige.

Andelen är idag ca 50%. Målet är att uppnå 75 % år 2021.

Så kan vi hjälpa till

Under de första sex åren med det förstärkta folkinitiativet har mer än hundra folkinitiativ till folkomröstningar lämnats in till kommun- och landstingsfullmäktige. Av dessa har ungefär hälften bedömts uppfylla de grundläggande kraven. Bara hälften av dessa har lett till verkliga folkomröstningar. Därför skapas nu på ideell grund folkinitiativ.se. Plattformen ska fungera som vägledning för medborgare som vill starta folkinitiativ. Så kan vi hjälpa till:

RÅDGIVNING

Rådgivning till aktiva medborgare som överväger och/eller använder sig av folkinitiativverktyget. Vi har en tio-stegsmodell som vi arbetar efter tillsammans med initiativgrupperna.

MÖTEN

En gång per år anordnas en nationell Folkinitiativdag, där aktuella frågor och initiativ presenteras och analyseras, och där utvecklingsfrågor kring verktyget fördjupas. Dessutom delas priset Årets Demokratiros ut, till den eller de som under det gångna året genom sitt agerande har bidragit mest till stärka folkinitiativets demokratiserande verkan.
Läs mer om Demokratirosen här

INFORMATION

Folkinitiativ.se ska vara Sveriges bästa och mest uppdaterade informationsplats kring alla aspekter av folkinitiativ i Sverige. All information ska vara lättillgänglig och kostnadsfri på nätet. Utifrån informationsflödet på folkinitiativ.se fylls ett nyhetsbrev som går ut till intresserade runtom i landet.

.