Demokratistöd

ATT STÄRKA KUNSKAPEN OM FOLKINITIATIV–  VAD ÄR DET?

Folkinitiativ.se bidrar till att stärka den allmänna kunskapen om demokrativerktyget ”folkinitiativ” och hur den påverkar den lokala och regionala politiken i Sverige. Vi redovisar fakta och publicerar berättelser.

ATT STÄRKA KOMPETENSEN FOLKINITIATIV–  HUR GÅR DET TILL?

Kännedomen och kunskapen är fortfarande ganska låg vad gäller vilka verktyg och rättigheter som står till buds för vanliga medborgare. Det vill vi ändra på.

Vi stödjer användandet av folkinitiativ-verktyget i all skeden, från idé-stadium till implementering av ett folkomröstningsbeslut. Dess mycket att tänka på och massor med fallgropar. Råd och stöd är vår kärnkompetens.

ATT FÖRBÄTTRA HANTERINGEN AV FOLKINITIATIV –  VAD INNEBÄR DET?

Kommuner, regioner och landsting är ofta illa förberedda att hantera och ta emot ett folkinitiativ. Dessutom erbjuder dessa demokratiarenor sällan god information till medborgarna om folkinitiativ-verktyget. Vi hjälper myndigheterna att bli bättre och hantera inkommande folkinitiativ med den respekt de förtjänar.

Vår vision

Vi har satt upp några konkreta mål med vår verksamhet. Tanken är att vi lagom till 10-årsjubileumet för lagen om det förstärkta folkinitiativet 2021 ska nå en mätbar förändring inom tre områden:

Mål 1
En större andel än idag av folkinitiativen ska uppfylla de grundläggande kraven

Dagsläget ligger nivån på ca 50% av alla inlämnade initiativ. Målet är att 75% tills år 2012

Mål 2
En större andel av inlämnade initiativen ska leda till folkomröstningar

Idag är det ca 50% av alla inlämnade initiativ som uppfyller kraven. Målet är att nivån ska ligga runt 75 % år 2021.

Mål 3
En större av de avgjorda folkomröstningarna ska följas av ett likalydande beslut i fullmäktige.

Andelen är idag ca 50%. Målet är 75 % år 2021.

SÅ KAN VI HJÄLPA TILL

Under de första sex åren med det förstärkta folkinitiativet har mer än hundra folkinitiativ till folkomröstningar lämnats in till kommun- och landstingsfullmäktige. Av dessa har ungefär hälften bedömts uppfylla de grundläggande kraven. Bara hälften av dessa har lett till verkliga folkomröstningar.
Därför skapas nu på ideell grund folkinitiativ.se. Plattformen ska fungera som vägledning för medborgare som vill starta folkinitiativ. Och så kan vi hjälpa till:

INFORMATION

Folkinitiativ.se ska vara Sveriges bästa och mest uppdaterade informationsplats kring alla aspekter av folkinitiativ i Sverige. All information ska vara lätt-tillgänglig och kostnadsfri på nätet. Utifrån informationsflödet på folkinitiativ.se fylls ett Nyhetsbrev som går ut till intresserade runtom i landet.

RÅDGIVNING

 

Rådgivning till aktiva medborgare som överväger och/eller använder sig av folkinitiativverktyget. Vi har en tio-stegsmodell som vi arbetar efter tillsammans med initiativgrupperna.

 

MÖTEN

En gång per år anordnas en nationell Folkinitiativdag, där aktuella frågor och initiativ presenteras och analyseras, och där utvecklingsfrågor kring verktyget fördjupas. Dessutom delas priset ”Årets Demokrati-Ros” ut, till den eller de som under det gångna året genom sitt agerande har bidragit mest till stärka folkinitiativets demokratiserande verkan. Läs mer om Demokratirosen här